ประชาสัมพันธ์

การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร  
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ข้อควรรู้และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน สำหรับการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

กรมสรรพากร โทร 02-272-8515-6, 02-272-8135 
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร และตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป