ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (ระดับปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (ระดับปฏิบัติงาน)

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบเเข้งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเถทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบเเข้งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเถทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

คลิกดาวน์โหลด - ใบแจ้งที่อยู่
คลิกดาวน์โหลด - ใบรับรองแพทย์

คลิกดาวน์โหลด - ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกดาวน์โหลด - ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเถทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเถทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 2. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน 9. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเถทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเถทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

คลิกดาวน์โหลด ตัวอย่างระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่ผู้เข้าสอบมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน