ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ (เอกสารแนบ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร

ประกาศกรมสรรพากร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตัวอย่างระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่ผู้เข้าสอบมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 
***ให้ผู้สมัครทุกคนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่***
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตําแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตําแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน - ตัวอย่างระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่ผู้เข้าสอบมักจะปฏิบัติไม่ถูกต้อง

คลิกดาวน์โหลด - แผนที่สนามสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ