ระบบรับสมัคร : กรมสรรพากร
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 1 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ รายงานตัววันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนวทางปฏิบัติในการรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการสังกัดกรมสรรพากร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)ฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)ฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบแจ้งที่อยู่สำหรับเรียกให้มารายงานตัวฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2 บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบขอแจ้งผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คำชี้แจงการแจ้งผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบขอแจ้งผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ