กรมสรรพากร

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เท่านั้น
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ        
ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี)


 ขอแก้ไขมาทางอีเมล์  online@inet.co.th  
(พร้อมระบุหัวข้อของอีเมล์: สมัครงานของกรมสรรพากร)
กรมสรรพากร โทร 02-272-8515-6, 02-272-8135
โทรสาร 02-272-9780
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร
( ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 )


หมายเหตุ: กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประชาชนผิด สามารถทำการสมัครใหม่ในระบบออนไลน์ และนำใบสมัครใหม่ที่มีเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
คำตอบ : ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ฯ
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : 1.ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่วันที่ 11 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
2.การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK ตั้งแต่วันที่วันที่ 11 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น.
3.การชำระเงินผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่วันที่ 11 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น.
คำตอบ : 
สำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่มี หนังสือรับรองผลการสอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 530 จำนวนเงินรวม
ประกอบไปด้วย ค่าสมัครสอบ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท

สำหรับผู้สมัครสอบ ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 430 จำนวนเงินรวม
ประกอบไปด้วย ค่าสมัครสอบ 400 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท

คำตอบ : กรมสรรพากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนสอบ 
ทางเว็บไซต์
 http://www.rd.go.th หรือ  http://tax.thaijobjob.com 
คำตอบ : ท่านสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครได้ หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์  http://tax.thaijobjob.com